За компанията

„СИМАТ“ АД произвежда и предлага центрофугални стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV., центрофугални стоманобетонни стълбове за електрификация на Ж.П. линии, бетонни керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви, бетонни разтвори, колове стоманобетонни за лозя и огради, решетъчни плочи, както и други бетонни и стоманобетонни изделия по проект на клиента, транспортни услуги с автобетоновози 9 m3 и бетонпомпа L 34m.

Дружеството е конкурентноспособно на вътрешния пазар и се характеризира със:

  • Съизмерими с конкурентните цени при запазване на високо качество;
  • Непрекъснато подобряване на продуктите, чрез технически и технологични подобрения;
  • Пълно съответствие на продуктите с Българските и Европейски стандарти;
  • Въведена и действаща система за управление на качеството по ISO 9001:2015 (Сертификат BG16/93126).

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от високо строителство, строежи от четвърта и пета категория, за които е издадено удостоверение N I – 002027 от 11.03.2008 г.

Клиенти на „СИМАТ“ АД са електроразпределетелните дружества, строителни и търговски фирми в региона и в страната.

Регистрираните търговски марки

гарантират на нашите клиенти, за всеки продукт на фирмата, качество, надеждност и сигурност.

През 2017 година, чрез изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0684 “Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "СИМАТ" АД”, финансиран по процедура BG16RFOP0022.001“ Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., СИМАТ АД инвестира в съвременно технологично оборудване, в резултат на което се подобри производствения капацитет, произвеждат се подобрени продукти, увеличи се асортимента, с което предприятието затвърди пазарните си позиции и има експортен потенциал.