За компанията


Предприятието започва своята дейност от 01 юли 1956 год. под наименованието “Полигон за виброелементи“. През периода от 1959 г. до 1990 г. е преименувано на “СПП“ – Строително промишлено предприятие и „ПСМИ“ – Предприятие за строителни материали и изделия.

През периода 1964 - 1970 год. последователно са изградени нови площадки с арматурен двор за производство на елементи за сглобяемо строителство, линия за производство вибрирани стълбове, подобряване на технологията за производство на центрофугални стълбове. Изгражда се база за бетонни тръби, тротоарни плочи и бордюри.

През 1969-1970 год. е пуснат в експлоатация цех „Мозаечни плочи“ и цех “Едри панели“.

През 1987 г. е открита нова технологична линия за производство на бетонни керемиди и капаци.

С решение на Хасковски окръжен съд от 6 септември 1991 г. е регистрирана държавна фирма ”СИМАТ”, а с Разпореждане на Министерския Съвет от 06.11.1991 год. ДФ “СИМАТ “ е преобразувана в еднолично търговско дружество с държавно участие с наименование "СИМАТ” ЕООД.

“СИМАТ” АД е правоприемник на държавното предприятие “СИМАТ “ ЕООД по силата на приватизационен договор от 02.02.1996 година.“СИМАТ” е акционерно дружество, учредено през м.декември 1995г., със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, кв.Вулкан. Съдебната регистрация на дружеството е от 1995г., с решение от 13.12.1995г. на Хасковски окръжен съд по фирмено дело № 291 от 1995г. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 126 014 905.

Дружеството е с 100 % частен акционерен капитал.

Капиталът на дружеството е 500,000 лв., разпределен в 500,000 поименни акции, от които 363,185 обикновени поименни с право на глас и 136,815 привилегировани поименни без право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.

“СИМАТ” АД има едностепенна система на управление със съвет на директорите.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор Манол Ангелов Ангелов.

Предметът на дейност на „СИМАТ“ АД включва производство на центрофугални стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV., центрофугални стоманобетонни стълбове за електрификация на Ж.П. линии, бетонни керемиди и допълнителни елементи от бетон за покриви, бетонни разтвори, колове стоманобетонни за лозя и огради, решетъчни плочи, както и други бетонни и стоманобетонни изделия по проект на клиента, транспортни услуги с автобетоновози 9 m3 и бетонпомпа L 34m.

Дружеството е конкурентноспособно на вътрешния пазар и се характеризира със:

  • Съизмерими с конкурентните цени при запазване на високо качество;
  • Непрекъснато подобряване на продуктите, чрез технически и технологични подобрения;
  • Пълно съответствие на продуктите с Българските и Европейски стандарти;
  • Въведена и действаща система за управление на качеството по ISO 9001:2015 (Сертификат BG16/93126).

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от високо строителство, строежи от четвърта и пета категория, за които е издадено удостоверение N I – 002027 от 11.03.2008 г.


„СИМАТ“ АД е построено върху терен от 168 хил.кв.м. в регулацията на град Димитровград. Върху терена са изградени : производствени, складови и административна сгради с РЗП 18 хил. кв.м.


Дружеството има добра и цялостно изградена инфраструктура.


В дружеството работят 100 квалифицирани работници и служители с дългогодишен професионален опит.

Клиенти на „СИМАТ“ АД са електроразпределетелните дружества, строителни и търговски фирми в региона и в страната.

Регистрираните търговски марки

гарантират на нашите клиенти, за всеки продукт на фирмата, качество, надеждност и сигурност.

През 2017 година, чрез изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-0684 “Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на "СИМАТ" АД”, финансиран по процедура BG16RFOP0022.001“ Подобряване на производствения капацитет в МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., СИМАТ АД инвестира в съвременно технологично оборудване, в резултат на което се подобри производствения капацитет, произвеждат се подобрени продукти, увеличи се асортимента, с което предприятието затвърди пазарните си позиции и има експортен потенциал.